א. כללי
א.1- חברת אול גרופ שיווק והפצה בע"מ ח.פ. 514882331  הינה מפעילת האתר www.allkarcher.com - מכונות שטיפה , אשר מהווה חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל.
א.2- הפלטפורמה מאפשרת לגולשים אפשרות לרכישת מוצרים המוצעים באתר. כל המבצע פעולה כאמור מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר מקבלם, ומצהיר כי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
א.3- לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה באמצעות אתר האינטרנט תחת הכותרת "צור קשר", בטלפון 03-5375366 או בפקס 03-6129213.
א.4- שירות המשלוחים של המוצרים הנקנים דרך האתר הם באמצעות דואר רשום או שירות שליחים עד הבית או בכל דרך אחרת זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. זמן האספקה המרבי הינו עד 7 ימי עסקים עבור מוצר הקיים במלאי והתאם להוראות תקנון זה .
ב. רשאים להשתתף במכירות באתר- כל תושב/ת ישראל אשר מלאו לו/ה 18 שנים וברשותם כרטיס אשראי בתוקף, של אחת מחברות האשראי הישראליות. ההשתתפות מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים.
ב.1- החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות גולשים שהתנהגותם אינה הולמת, שאינה לפי כללי ההשתתפות ו/או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר ו/או מי שמסר במתכוון פרטים שגויים ו/או מי שביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה ו/או בגורם כלשהו ו/או מי שעשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה המנוגד לדין, ו/או מי שהפר תנאי תקנון זה ו/או מי שמסר נתון שגוי לחברה במתכוון ו/או שלא במתכוון ו/או מי שכרטיס האשראי שברשותו נחסם או הוגבל לשימוש.
ג. המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר מכונות שטיפה
ג.1- החברה עושה כמיטב יכולתה לספק לגולשים באתר את מרבית המידע הנדרש לצורך גיבוש החלטה לגבי קניית המוצר. והתמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה. במקרה שבו קיים הבדל בין פרטי המוצר בכתב לתמונה המתפרסמת באתר, הנתונים בכתב הם המחייבים.
ג.2- המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות המוצרים ומחיריהם בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר אינו כולל הובלה לבית הלקוח. אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה
ג.3- מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת בעמוד המכירה.
ג.4- המחירים המופיעים בדפי המוצר אינם משקפים בהכרח את המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים. המשתתף נושא באחריות המלאה לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם להגשת ההצעה.
ג.5- למען הסר ספק מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע המופיע בשירותים שתגיע אליהם באמצעות קישוריות המופיעות באתר. החברה אינה אחראית לתוכנם של אותם אתרים ולנתונים המתפרסמים בהם.
ד. השתתפות במכירות
ד.1- המכירות של המוצרים והשירותים באתר 
www.allkarcher.com הינם במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי.
ד.2- הליך השלמת המכירה מותנה באישור שהמוצר המבוקש אכן קיים במלאי החברה בעת ההזמנה. בנוסף, רק לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הזמנתך כברת ביצוע. לאחר אישור חברת כרטיסי האשראי, נפעל בהליכי אספקת המוצרים. במידה והמוצר לא קיים תישלח הודעה באמצעות האינטרנט ללקוח. במקרה כזה יזוכה מבצע הפעולה באופן מיידי בסכום ששולם.
ד.3- 
www.allkarcher.com לא תהיה אחראית על נזק ישיר או עקיף שיגרם למבצע הפעולה עקב אי קבלת המוצר המבוקש
עקב חוסר במלאי.
ד.4-  
www.allkarcher.com לא תתחשב בהזמנות אשר לא נקלטו במחשביה, או שנקלטו באופן חלקי או משובש, ו/או אם לא מולאו כל הפרטים הדרושים וזאת גם אם מקור התקלה הוא במחשבי מכונות שטיפה. הזמנות ועדכונים הנעשים ע"י מבצע הפעולה חייבים להיקלט במחשבי החברה באופן תקין ומסודר, כשהם מכילים את כל הפרטים והמידע הנדרשים. כל הזמנה שנקלטת במערכת מקבלת מספר סידורי, אולם אין בקבלת מספר סידורי זה בכדי לאשר קבלת ההזמנה, שכן אישור כזה כפוף לבדיקות שונות שעורכת החברה.
ד.5- 
www.allkarcher.com עושה כמיטב יכולתה על מנת לספק לגולשים באתר זה את מרבית המידע לצורך קבלת החלטה לגבי קניית המוצר. במקרה שבו קיים הבדל בן פרטי המוצר בכתב לתמונה (כגון: צבע המוצר) המתפרסם באתר,הנתונים בכתב הם המחייבים.התמונות המוצגות באתר זה הן לצורך המחשה בלבד, ואינן מחייבות את www.allkarcher.com ו/או מי מטעמה.
ד.6- יובהר ויודגש, כי השלמת הליך מכירה, מותנה באישור ובכך שהמוצר המוצע למכירה יהא קיים במלאי בעת השלמת.
ד.7-  עם זאת, עלול להיווצר מצב, ובו לאחר תום הליך המכירה, יתברר כי המוצר חסר מן המלאי של החברה או כי השירות איננו זמין. במצב כזה, רשאית מכונות שטיפה לבטל את המכירה ולהשיב לקונה את כספו אם בוצע תשלום בפועל, כל זאת בהודעה שתיעשה באמצעות הטלפון או באמצעות הדואר האלקטרוני של  הקונה.
ה. אופן התשלום ואספקת המוצרים

ה.1- החברה תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר. לסכומים האמורים יתווספו דמי משלוח, כמפורט בעמוד המכירה, על פי הקשר הדברים כאמור לעיל. הלקוח רשאי לבחור במספר תשלומים כמפורט בטבלת התשלומים של המוצר, ובהתאם לתנאים המופיעים בטבלה זו, לרבות תשלום ריביות. הסכום הכולל של ההזמנה ומספר התשלומים יופיעו בטופס ההזמנה. המחירים באתר כוללים מע"מ
ה.2- במקרה של פיגור בתשלום אחד או יותר, תהא החברה המציעה רשאית להעמיד את יתרת התשלומים לפירעון מיידי, ורוכש המוצר ו/או השירות באתר המאחר ו/או מפגר בביצוע התשלומים ו/או כל חלק מהם נותן בזאת את הסכמתו הבלתי חוזרת להעמדת יתרת התשלומים לפירעון מיידי.
ה.3- והיה ומסיבה כלשהי חברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך, תבוטל הזמנתך, המוצר לא יסופק לך ותחויב בסך של 100 ש"ח כדמי ביטול או 5% מגובה ההזמנה לפי הנמוך מבין השניים

ה.4- חברת אול גרופ שיווק והפצה בע"מ היא שקובעת את אופן ההובלה והאספקה. משלוח המוצרים יכול להיעשות בכל דרך (דואר רגיל, דואר רשום שירות שליחים) לפי שיקול דעתה של חברת מכונות שטיפה. לחברה שמורה הזכות להודיע למציע כי אין באפשרותה להוביל את המוצר לאזור מסוים (לרבות עקב היותו אזור מסוכן). במקרה זה לא יחויב המציע בדמי משלוח והמוצר יימסר לידיו בנקודת האיסוף אשר תקבע על ידי החברה.
ה.5-
www.allkarcher.com רשאית לגבות תוספת דמי המשלוח בגין הובלה הדורשת שימוש באמצעים מיוחדים (לדוגמה שימוש במנוף).
ה.6- בעת תיאום האספקה, ,תתבקש נוכחותך במקום ובמועד האספקה וכן הצגת תעודת זהות שלך ו/או חתימתך על גבי שובר כרטיס האשראי . קיום דרישה זו מהווה תנאי למסירת המוצר.          
ה.7- מבצע הרכישה רשאי לאסוף את המוצר ממשרדי החברה .הרוכש יציין במקום הייעודי במהלך תהליך הרכישה כי ברצונו לבצע איסוף עצמי של המוצר ממשרדי החברה .
וזאת בתיאום מראש מול נציג מכירות של 
www.allkarcher.com. איסוף יתבצע עד 14 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. האיסוף ע"י בעל כרטיס האשראי בלבד.
ה.8- חברת אול גרופ שיווק והפצה בע"מ רשאית לגבות תוספת דמי משלוח בגין אזורים מרוחקים בתוספת 100% משווי המשלוח הרגיל .
ו. ביטול
ו.1- ע"פ הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") רשאי צרכן לבטל קנייתו של מוצר בהודעה בכתב (גם בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני) עד 14 יום ממועד קבלת המוצר בפועל, במקרה של שירות עד שני ימי עבודה קודם למועד שנקבע למתן השירות ובמקרה של הזמנת שרותי הארחה, חופש או בילוי, עד שבעה ימי עבודה ממועד עשיית העסקה.           
ו.2- זכות הביטול לא תעמוד לצרכן לגבי טובין הניתנים להעתקה שכפול והקלטה לאחר פתיחת אריזתם המקורית או באשר לטובין אשר יוצרו במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה באתר.
ו.3- במקרה של ביטול העסקה מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה , יהיה עליך להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שבו היא תורה לך. יש להחזיר המוצר על כל חלקיו ובאריזתו המקורית. והיה והתקיימו הוראות הדין המזכות השבת תמורה, החברה המציעה תשיב לך את הסכום ששולם על ידך בגין הנכס או השירות בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מביניהם. לא תחויב בדמי ביטול במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו באתר על ידי החברה המציעה. במקרה שהביטול הינו מסיבה שאיננה פגם או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו על ידי החברה המציעה, אם המוצר כבר סופק - יהיה עליך להחזיר את המוצר לחברה המציעה במקום שהיא תורה לך, במקרה של ביטול עקב פגם או אי התאמה כאמור המוצר ייאסף על ידי החברה המציעה. החזרת המוצר היא תנאי להשבת סכום העסקה.
ז. אחריות
ז.1- 
www.allkarcher.com לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
ז.2- 
www.allkarcher.com אינה נושאת באחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
www.allkarcher.com מתחייבת לעשות כל שביכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ושל הפעולות הנעשות אך אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות ותקלות כלשהן.   
מכונות שטיפה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה   
ז.3- 
www.allkarcher.com עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו ורציפותו של שירות אתר המכירות.למרות מאמציה  ומאחר ומדובר בסביבת עבודה מקוונת, מכונות שטיפה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, ואינה  מתחייבת כי יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים, תקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. מכונות שטיפה לא תשא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל נזק או הוצאה הנובעים מהפרעה כאמור, לרבות כל מקרה בו הצעתך לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהגיש הצעתך או לעדכן אותה
ז.4- השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה  תביעה או דרישה כלפי מכונות שטיפה בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו  ודרישותיו.
ז.5- 
www.allkarcher.com ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות במישרין ו/או בעקיפין למוצרים. טיבם, התאמתם לצרכיך ו/או למפרט הטכני. המסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לתיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, והאחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על היצרנים/משווקים ובהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.
ז.6- 
www.allkarcher.com ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית על התקנה שהתבצעה על ידי הלקוח ו/או מבצע הפעולה.
ז.7- 
www.allkarcher.com ו/או מי מטעמה לא תשא באחריות כלשהי לטיבם, איכותם, עמידותם ותכולתם של המוצרים בעקיפין או במישרין.
ז.8- 
www.allkarcher.com ו/או מי מטעמה, לא תשא באחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, בגין כל נזקי לגוף ו/או לרכוש, שייגרם בעקבות ו/או עקב ו/או כתוצאה משימוש באחד ו/או יותר מהמוצרים שסופקו דרך האתר. האחריות לכל נזק גוף ו/או רכוש שייגרם מוטל על שכמו של היבואן / יצרן.
ז.9- 
www.allkarcher.com ו/או מי מטעמה ולא תהייה תשא אחריות כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
ז.10- 
www.allkarcher.com ו/או מי מטעמה לא תשא בכל אחריות לכל נזק שייגרם בשל איחור באספקת המוצרים ו/או הובלתם ו/או כתוצאה מכך שהמוצרים אשר סופקו היו פגומים, מקולקלים או בלתי תקינים.
ח. הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות
ח.1- 
www.allkarcher.com שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה (לפני או לאחר סגירתה), לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
ח.1 .1-   אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
ח.1. 2 -  אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע הזמנה מסוימת.
ח.1. 3- במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת מכונות שטיפה את המשך המכירה ביצועה או השתתפות  מספקת  בה.             
ח.1. 4- במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או נפלה טעות קולמוס בין אם במחיר במוצר  ובין אם בתאור המוצר ו/או  טעות בהזנת הנתונים של המזמין, רשאי המוכר/החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
ח.1. 5-  בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
ח.1. 6-  
www.allkarcher.com ו/או האתר ו/או העסק רשאים לבטל את הזמנת מבצע הפעולה, אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/המדויקים של מבצע ההזמנה. 
באם אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה ו/או הזמנה, רשאים החנות ו/או מכונות שטיפה ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך . הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .
ח.2- הנך מצהיר בזאת כי והיה והחברה תבטל את המכירה כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה  ו/או טביעה נגד חברת אול גרופ שיווק והפצה בע"מ ו/או מי מטעמה.

ט. סודיות פרטי המשתתף במכירה ופרטיות

ט.1- הפרטים האישיים הנמסרים בעת הגשת הצעה ישמרו במאגרי המידע של החברה.
ט.2- הפרטים האישיים שמסרת ותמסור בעת הצעותיך, כמו גם פרטי הרכישות שתבצע בעתיד, יישמרו במאגר המידע של החברה. למרות שעל פי חוק אינך חייב למסור לנו את פרטיך האישיים, נוכל לטפל בהזמנתך רק במידה ונקבלם.
ט.3- החברה תהא רשאית לשלוח אליך דואר אלקטרוני, לפנות אליך בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים באתר בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב. אם אינך מעוניין שנפנה אליך כאמור לעיל, יהיה עליך לציין זאת במקום המיועד לכך בדואר אלקטרוני בפרסום הראשון שתקבל. כמו כן, החברה תשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אליך אישית ולא יזהו אותך.
ט.4- החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור.
י. שונות

י.1- 
www.allkarcher.com שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מזמן לזמן. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
י.2- במקרה של מחלוקת הנוגעת לרכישת מוצר ו/או שרות באתר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בתל אביב בלבד.  
י.3- הרישום במחשבי מכונות שטיפה יהווה ראיה מכרעת לנכונות רישומים אשר תנהל החברה, ע"פ תקנון זה.
י.4- 
www.allkarcher.com שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר מידע אודות הרגלי הקניה שלך ,מוצרים שרכשת ,מוצרים בהם הבעת עניין ,עמודים שבהם צפית , הצעות שעניינו אותך וכל מידע אחר ,לרבות שימוש ב COOKIS.
י.5- התקנון מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ונשים כאחד.
כ. תנאים נוספים / קניין רוחני
כ.1-    אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הינם בבעלותם הבלעדית של מכונות שטיפה ו/או מי מטעמה.
כ.2-   אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב מטעמם החברה.
כ.3-   מבלי לגרוע מכלליות האמור יודגש כי השם מכונות שטיפה וכן שם המתחם (Domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובן אם לאו) – הנם כולם רכושו של מכונות שטיפה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתו בכתב ומראש.
כ.4- אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לשנות עיצוב או ממשק גרפי, ולתרגם מידע כלשהו מן האתר( לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים, שיטות מכירה וקוד-מחשב) בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות איסוף נתונים וכיו"ב ו/או להפיץ נתונים אילה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.בלא קבלת רשותה המפורשת של 
www.allkarcher.com מראש ובכתב וכן אין לנהוג בכל צורה שהיא המפרה את הוראות הדין בעניין הקניין הרוחני.

כ.5-  www.allkarcher.com תהא רשאית לשלוח למשתמש דואר אלקטרוני, לפנות למשתמש בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר מבצעים.
כ.6-  רשימת הספקים המופיעים באתר אינן בבעלות החברה ואינן פועלות על ידי האתר. המוצרים באתר הם באחריות הבלעדית של הספקים. אלא אם נכתב אחרת. כל מידע ומיצג המוצג באתר לגבי החנויות והמוצרים, בין אם במכירה ישירה ובין אם במכירה קבוצתית ו/או בכל דרך מכירה אחרת, טיבם ואיכותם נמסרו ע"י הספקים ונמצאים באחריותם הבלעדית והמלאה של האחרונים.